ردکردن این

خرید و فروشانواع ارز دیجیتال

بیشتر از ۱۰ نوع ارز دیجیتال قابل دسترس!

برخی از ویژگی ها

یک متن نمونه

یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه

یک متن نمونه

یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه

یک متن نمونه

یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه یک متن نمونه

Name
Currency
Price
Volume – 24h
Change
JupiterXCoin
JXC – USD
$ 250
$ 530 600
+ 5.7 %
Bitcoin
BTC – USD
$ 9780
$ 368 645 000
+ 4.8 %
Ethereum
ETH – USD
$ 305
$ 224 180 000
– 3.2 %
Litecoin
LTE – USD
$ 135
$ 187 120
+ 4.12 %

Cryptocurrency